Norges Metallsøker Forening

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Norges Metallsøker Forening 
 
Vi anbefaler detektorister i Norge å melde seg inn i Norges Metallsøker Forening (NMF). I teksten nedenfor, som er sakset fra NMF's nettside www.nmf.nu, kan du lese mer om foreningen og dens formål, aktiviteter, dets forum som hjelper mange finnere med ID på funn osv.
 
.............................................................................................
 
Fra NMF's nettside:
 
Hvem er vi?
Norges Metallsøkerforening – NMF – ble stiftet i Oslo i november 1991. Foreningen er en landsdekkende, frivillig organisasjon. NMF er både et faglig forum og en interesseorganisasjon for metallsøkerbrukere.
 
Formål
Foreningens formål er å bidra til erfaringsutveksling mellom medlemmene, for derved å gi økt innsikt i og interesse for generell metallsøking, lokalhistorie, kulturvern og mineralleting. Foreningen skal også være et bindeledd mellom metallsøkerbrukere og myndigheter.
 
Foreningsaktiviteter
Foreningen avholder månedlige medlemsmøter med unntak av feriemånedene juli og august. Det blir også vanligvis arrangert rene feltmøter både vår og høst, hvor medlemmene møtes ute i det fri for å praktisere hobbyen.
 
Utøvelse av hobbyen
Metallsøking gir mye frisk luft, mosjon, avstressing, gode muligheter for lokalhistorisk fordypning og forståelse for kulturarven. De fleste av våre medlemmer har flere års erfaring i hobbyen, og de har en utpreget interesse for lokalhistorie og er en ressurs i dette arbeidet. Det legges derfor ned et stort arbeid i studiet av aktuelt kildemateriale. Dette er en nødvendighet for å finne interessante søkeområder – som for eksempel gamle serveringssteder og skysstasjoner, gamle danseplasser, åkerlandskap og utfartssteder. Kort sagt : steder der mennesker over et lengre tidsrom til stadighet har ferdes/møttes.
 
Funnmateriale
Interessante funn vil mest typisk være ulike bruks- og pyntegjenstander, som for eksempel: dekketøy, spenner, knapper, smykker, redskap og våpen. Gjenstander knyttet til handelsvirksomhet, slik som vektlodd, plomber og mynter omfattes også med stor interesse. Imidlertid krever hobbyen stor tålmodighet, da funnbildet domineres av mye skrot og søppel. De mest ettertraktede objektene, som samtidig forekommer med noenlunde hyppighet, tilhører nesten utelukkende perioden 1700-1900 tallet. Bare unntaksvis avdekkes gjenstander fra før 1537. Jf. avsnittet «Forholdet til lov om kulturminner». Det bør også nevnes at flere foreningsmedlemmer legger ned et betydelig arbeid i registrering og presentasjon av sine funn.
 
Utstyr og teknikk
Det anvendes elektroniske metallsøkere som genererer et elektromagnetisk felt i jordsmonnet. Både elektrisk ledende og magnetiske gjenstander forstyrrer dette feltet, og får derved søkeren til å reagere. Dette indikeres med lydsignal og utslag på viserinstrument/LCD-panel. Vanlig funndybde er 0 – 15 cm, og normal effektiv dybde er ca 20 cm. Bare svært store gjenstander vil påvises dypere enn 30 – 40 cm.
 
Forholdet til Lov om kulturminner
Medlemmene er godt kjent med de viktigste bestemmelser i lov om kulturminner. Dessuten sikres et minimum av seriøsitet gjennom vårt krav om ett års prøvetid for nye medlemmer. Opptak er betinget av ansvarsbevisst utøvelse av hobbyen i prøvetiden.
 
Samarbeid med myndighetene
I januar 1992 avholdt NMF sitt første orienteringsmøte for representanter fra Riksantikvaren og Universitetets Oldsaksamling. Senere har vi hatt seks møter til, delvis med fylkesarkeologer tilstede. Det var i oktober 1992, mars 1994, februar 1995, mars 1996, mars 1997 og april 1998. Videre hadde vi møter i juni 1994, mars 1995, mars 1997 og april 1998 med Universitetets Myntkabinett. Alle våre møter er holdt i en gemyttlig tone, og flere viktige spørsmål i forhold til myndighetene har blitt avklart – også spørsmål av prinsipiell art.
 
Både Riksantikvaren, Universitetets Oldsaksamling, Arkeologisk museum i Stavanger, Universitetets Myntkabinett, NIKU distrikskontor Øst, flere fylkesarkeologer fra Østlandet og NMF har et gjensidig ønske om nærmere samarbeid. Oldsaksamlingens fornminnekommite har drøftet bruken av metallsøkere, med positiv respons. Konkret har dette resultert i at de fleste av de ovennevnte instanser benytter vår ekspertise til en del feltundersøkelser ved utgravninger.

NMF har også et samarbeid med Bohuslen Museum i Sverige, som vi har bistått i tre oppdrag. I fremtiden ser vi muligheten for i et visst omfang å kunne tilby mer assistanse til de enkelte fylkeskommuner/museer. Aktuelle oppgaver kan f.eks. være: forundersøkelser av potensielle utgravningsfelter, planlagte regulerte områder, byggesteder, påvisning av gjenstandskonsentrasjoner og enkeltgjenstander under feltarbeid, samt begrensning av gjenstandstap gjennom «avfallsjord».

Med hilsen